Statut

Totul pentru Dinamo!

”Asociația Dinamoviști Pentru Dinamo”

CAPITOLUL I 

Membrii fondatori, denumirea, forma juridică, sediul, durata de funcționare a asociației

Art. 1. Membrii fondatori

Asociația ce face obiectul prezentului Statut este constituită din inițiativa, preocuparea și aportul patrimonial inițial al următorilor membrii asociați fondatori:

Cornel Dinu, Răzvan Oprea, Ioannis Modan, Emil Udeanu, Ştefan Demici, Bogdan Pancu, Mihnea Ionescu, Adrian Lungu, Cosmin Csender, Robert Bălăceanu.

Art. 2. Denumirea

Denumirea asociației este ”ASOCIAŢIA DINAMOVIȘTI PENTRU DINAMO” în conformitate cu dovada disponibilității denumirii cu numărul 165789 din 19.01.2018, eliberată de către Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare și Relații Publice. Acronimul Asociației este ADPD.

Art. 3. Forma juridică

3.l. ”Asociația Dinamoviști Pentru Dinamo” se constituie ca persoană juridică română, având la bază principiul deplinei autonomii, al independenței economice și decizionale.

3.2. ”Asociația Dinamoviști Pentru Dinamo”, este o asociație de drept privat, persoană juridică fără scop patrimonial, non-profit, non-guvernamentală, apolitică a cărei activitate se va derula în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 și a celorlalte reglementări legale ale Statului Român și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al asociației și ale prezentului statut.

3.3.”Asociația Dinamoviști Pentru Dinamo”, numită în continuare „Asociația”, are antet, ștampilă și conturi bancare proprii.

3.4. Asociația își rezervă dreptul de a se asocia cu orice instituție sau societate comercială în vederea obținerii de capital pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor și scopurilor asociației, de asemenea își rezervă dreptul de a înființa societăți comerciale care să servească acumulării de capital cu scopul exclusiv de a-și atinge obiectivele.

Art. 4. Sediul

 4.1. Sediul Asociației se află în Bragadiru, Str. Diamantului, Nr.113, Et.1, Ap.14, Jud.Ilfov, cod poștal 077025, România .

4.2. Sediul poate fi schimbat la o alta adresă din România prin hotărârea Consiliului Director, cu ratificarea Adunării Generale și cu respectarea prezentului Statut și a legislației în vigoare.

4.3. Asociația își poate constitui sucursale, centre sau puncte de lucru, fără personalitate juridică. Sucursalele, centrele sau punctele de lucru se constituie prin hotărâre a Adunării Generale sau a Consiliului Director.

4.4. Asociația poate realiza activitățile specifice de birou sau pentru desfășurarea altor activități și în alte spații pentru care va obține dreptul de folosință, în condițiile legii.

Art. 5. Durata de funcționare

5.1. Asociația ”Dinamoviști Pentru Dinamo” se constituie pe o perioadă nedeterminată, începând de la data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Cornetu.

5.2 Asociații sau Consiliul Director pot hotărî dizolvarea sau lichidarea anticipată a acesteia, în condițiile legii și ale prezentului Statut.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectivele Asociației

Art. 6. Scopul și Obiectivele

Scopul

Scopul Asociației ” Dinamoviști Pentru Dinamo” îl reprezintă asocierea suporterilor dinamoviști în vederea creării unei reprezentativități democratice și responsabile în structura SC. FC. Dinamo 1948 SA. ori a oricărei societăți care va deține Fotbal Club Dinamo București în viitor, cu scopul creșterii nivelului de organizare, infrastructură și performanță sportivă.

Asociația mai are ca scop:

 • Să creeze o academie de fotbal la nivel național și internațional.
 • Să promoveze, difuzeze și să prezinte fotbalul ca disciplină, să participe la competiții sportive, să descopere, să selecționeze, să inițieze și să pregătească copii și tineri pentru sportul de performanță.
 • Să susțină financiar, moral și spiritual foste glorii ale sportului dinamovist și să se asocieze cu diferite asociații și fundații în scop umanitar.
 • Să susțină celelalte sporturi dinamoviste aflate în patrimoniul CS. Dinamo București.
 • Să susțină reprezentarea intereselor suporterilor dinamoviști și a clubului de fotbal în vederea promovării spiritului dinamovist la nivel național și internațional .

Obiectivele

Obiectivele care ghidează activitatea Asociației sunt:

 • Promovarea, practicarea și prezentarea de fotbal. Cu acordul Consiliului Director pot fi adăugate și alte discipline sportive, acestea urmând a fi ratificate de către Adunarea Generală a Asociaților;
 • Promovarea și participarea la activități sociale, culturale, artistice, științifice sau recreative, activități care sunt relevante și necesare pentru a menține imaginea publică dorită, tradiția care se dorește continuată, precum și loialitatea față de membrii Asociației, publicul dinamovist și general;
 • Promovarea și protejarea drepturilor și intereselor membrilor asociației;
 • Derularea tuturor acțiunilor în scopul promovării armoniei vieții sociale din comunitate, al promovării valorilor umane și sportive autentice;
 • Sprijinirea prin formele legale a diferitelor activități cu caracter sportiv omagial, comemorativ, cultural, recreativ sau în alte activități de reprezentare;
 • Promovarea de acțiuni de interes general în domenii ca: sprijinirea și promovarea sportului, lupta împotriva violenței în sport, lupta împotriva dopajului, menținerea și cultivarea spiritului de fair-play, promovarea sănătății, educarea tineretului prin sport;
 • Organizarea și desfășurarea unor activități sportive, cu sportivi ai asociației, și participarea acestora la diverse competiții oficiale sau neoficiale, atât în țară, cât și în străinătate;
 • Informarea publicului larg în timp real cu privire la situația fotbalului și sportului dinamovist;
 • Colaborarea cu instituțiile de presă la nivel local, național și internațional pentru elaborarea de analize, reportaje, știri sau materiale foto-video cu privire la stadiul implementării proiectelor Asociației;
 • Organizarea de conferințe, simpozioane, congrese, dezbateri sau alte tipuri de evenimente la care să participe atât entități publice cât și private, în cadrul cărora să se dezbată problemele sportului românesc și identificarea posibilelor soluții;
 • Organizarea de programe educaționale independente în parteneriat cu instituții publice, organizații nonguvernamentale sau companii private, în scopul promovării și înțelegerii importanței dezvoltării sportului;
 • Înființarea de website-uri, conturi de rețele de socializare, publicații sau alte mijloace de comunicare în masă care să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor asociației;
 • Asociația poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obține beneficii în vederea asigurării autofinanțării, precum și atragerea altor surse de finanțare pentru realizarea obiectivelor.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Asociația:

 1. Va organiza și va participa la evenimente, adunări, spectacole și competiții sportive;
 2. Va promova practicarea sportului, prin intermediul filialelor sale, în special în rândul tinerilor;
 3. Va dezvolta relații între membrii Asociației și terțe părți, relații cu alte instituții, totul, cu obiectivul comun de a menține și îmbunătăți semnificația sportivă și socială de care se bucură Asociația;
 4. Va promova solidaritatea, dimensiunea civică și socială a Asociației la nivel național si internațional;
 5. Va promova relații de parteneriat cu alte entități din domeniul sportului, în vederea dezvoltării și valorificării cu precădere a potențialului sportiv din România;
 6. Va organiza târguri, tombole, simpozioane, dineuri, colecte;
 7. Va vinde materiale exclusive ale asociației (precum publicații, ilustrate, materiale promoționale și altele).

CAPITOLUL III 

Patrimoniul Asociației

Art. 7. Patrimoniul inițial

Patrimoniul inițial al Asociației la data constituirii este format din activul inițial al Asociației alcătuit din aportul în bani al membrilor fondatori în valoare totală de 200 Ron, vărsat în totalitate la data constituirii Asociației, consemnat în contul bancar pe numele și la dispoziția Asociației. Fondatorii vor contribui în cote egale la constituirea patrimoniului inițial.

Art. 8. Patrimoniul și veniturile

8.1. Veniturile obținute de Asociație intră automat în patrimoniu și provin din:

 1. Cotizațiile membrilor, periodice, semestriale sau anuale;
 2. 2% din impozitul pe venit pentru persoanele fizice;
 3. 20 % din impozitul pe profit în limita a 5 la mie din cifra de afaceri pentru persoanele juridice;
 4. Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legale;
 5. Venituri realizate din activități economice directe enumerate la art. 6;
 6. Donații, sponsorizări;
 7. Resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 8. Alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale, din țară sau din străinătate și destinate realizării scopului Asociației.

 

 • Patrimoniul Asociației nu poate fi utilizat în alte scopuri decât acelea prevăzute în Art.6. al prezentului statut. Orice act juridic sau operațiune care contravine scopurilor asociației nu produce efecte juridice.
 • Asociația nu poate accepta donații sau legate testamentare cu sarcini din partea terților, numai dacă sarcinile astfel impuse nu contravin scopurilor și obiectivelor Asociației.
 • Adunarea fondurilor se va realiza din:
 1. Cotizații;
 2. Sponsorizări și donații provenind din transferul fondurilor ce sunt rezultate din activitățile desfășurate de societățile comerciale ce vor susține proiectele asociației, donații directe în bani, materiale, bunuri imobile din partea membrilor și a oricăror altor persoane;
 3. Acțiuni de strângere de fonduri în conformitate cu prevederile legale.

 Orice sumă suplimentară cotizației este considerată donație și trebuie depusă printr-o operațiune bancară distinctă.

8.5. Administrarea contribuțiilor va fi pusă în practică de către Consiliul Director sau de către Directorul Executiv în cazul delegării acestuia în acest sens, în conformitate cu hotărârile și planurile adoptate de către Adunarea Generală.

8.6. Asociația va prezenta situația financiară, trimestrial, tuturor membrilor, sponsorilor, donatorilor și publicului interesat prin afișarea pe adresa web a asociației.

8.7. Gestionarea patrimoniului și indicatorii financiari-economici ce se vor constitui prin raportul de venituri și cheltuieli se vor supune aprobării și controlului conform legislației în vigoare și a organelor interne ale Asociației.

8.8. Orice dobândire de bunuri și resurse financiare, indiferent de forma intrării lor în patrimoniul Asociației, va fi imediat consemnată în evidența acesteia, niciunei persoane nefiindu-i îngăduit a le utiliza decât cu acordul Consiliului Director.

CAPITOLUL IV

Organele de conducere și funcționarea Asociației

Art. 9. Conducerea și administrarea Asociației

9.1.   Conducerea și administrarea Asociației se realizează de către următoarele organe:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director;
 3.  

9.2.  Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației;  Consiliul Director este organul de administrare și execuție;  Cenzorul este organul de control financiar al Asociației.

 

Art. 10. Adunarea Generală

La înființare Adunarea Generală va fi formată din toți Membri Fondatori.

Ulterior constituirii Asociației, Adunarea Generală va fi formată din Membrii Reprezentanți și

Membrii Fondatori, care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Să fie majori;
 2. Să fi fost Membrii cotizanți timp de minim un an și să aibă achitată cotizația pe anul în curs (în primul an regula vechimii de minim un an nu se va aplica) ;
 3. Să nu aibă suspendată calitatea de Membru cotizant;
 4. Să fie ales de către membrii cotizanți din județul înscris în cartea sa de identitate, iar pentru membrii reprezentanți din Diaspora, de către membrii cotizanți din Diaspora. Numărul de reprezentare este de 1:500 de membrii.

Regula de reprezentare a membrilor cotizanți în Adunarea Generală este 1(unu) membru reprezentant la 500 membrii cotizanți, organizați zonal. În situația în care o zonă nu întrunește 500 membrii cotizanți ea va fi alipită unei zone vecine.

Membrii cotizanți din Diaspora se vor organiza pe țări și zone geografice și se vor organiza după principiul 1 reprezentant la 500 de membrii cotizanți.

Membrii Reprezentanți trebuie să îndeplinească aceste condiții pana la data de 1 ianuarie a anului în care sunt aleși ca atare și la momentul în care este ținută Adunarea Generală.

Membrii Reprezentanți pot fi aleși prin tragere la sorți sau prin vot direct de către membrii cotizanți din județul înscris în cartea sa de identitate, iar pentru membrii reprezentanți din Diaspora, vor fi aleși de către membrii cotizanți din Diaspora. Rezultatul alegerii consemnat în scris, va fi trimis Consiliului Director în vederea emiterii legitimației de Membru Reprezentant.

Posesorul legitimației de Membru Reprezentant are dreptul de a participa la Adunarea Generală pentru susținerea punctelor de vedere ale membrilor cotizanți care l-au ales. Fiecare membru reprezentant are dreptul la un vot. Dacă un membru reprezentant nu poate participa la Adunarea Generală atunci acesta are obligația de a-și desemna un împuternicit din cadrul membrilor cotizanți care l-au votat. În cazul neparticipării la ședințele Adunării Generale hotărârile luate sunt obligatorii pentru toți membrii cotizanți.

Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 1. Adoptarea actului constitutiv, adoptarea și modificarea statutului Asociației;
 2. Stabilirea strategiilor și obiectivelor generale ale Asociației;
 3. Alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. Alegerea și revocarea cenzorului (sau, după caz, a comisiei de cenzori);
 5. Aprobarea raportului anual al Consiliului Director, a bilanțului și a bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației;
 6. Aprobarea programului de activitate al Asociației și regulamentului intern de funcționare al acesteia;
 7. Aprobarea cuantumului contribuției și cotizațiilor minime ale membrilor Asociației;
 8. Acceptarea noilor membrii asociați;
 9. Aprobarea excluderii din Asociație a membrilor care comit abateri de la statut și disciplina financiară;
 10. Analizarea și aprobarea activității Consiliului Director și a Președintelui Consiliului Director;
 11. Aprobarea înființării de filiale propuse de Consiliul Director;
 12. Aprobarea asocierii și/sau afilierea la organisme ori programe similare, din țară sau străinătate, dacă acestea corespund scopului Asociației și aprobarea desprinderii ori întreruperii legăturilor cu organisme a căror activitate duce la lezarea intereselor Asociației;
 13. Aprobarea dizolvării și lichidării Asociației și luarea de masuri ce se impun în acest caz, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 14. Adoptarea oricăror altor hotărâri care, conform statutului și legilor în vigoare, sunt de competența exclusivă a Adunării Generale;
 15. Decide în orice problemă în care celelalte organe de conducere ale Asociației nu s-au pronunțat, din diverse motive.

Art. 11. Convocarea Adunării Generale

11.1. Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară. Adunarea Generală Ordinara se desfășoară o dată pe an, până la data de 15 mai a anului în curs, iar Adunarea Generală extraordinară se desfășoară ori de câte ori este nevoie.

11.2. Adunarea Generală poate fi constituită atât fizic cât și online. În cazul Adunării Generale online, votul se va face de asemenea online pe o platformă securizată cu ID de utilizator și parolă individuală.

11.3. Organizarea platformei online a Adunării Generale, inclusiv a platformei de votare și a publicității stă în sarcina Consiliului Director sau în sarcina unei entități/persoane desemnate de către Consiliul Director.

11.4. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată în următoarele situații:

 1. Ori de câte ori este nevoie, din inițiativa Consiliului Director sau a Președintelui acestuia;
 2. La cererea scrisă a majorității simple a membrilor reprezentanți.

 11.5. Adunarea Generală este legal constituită atunci când la ședință participă majoritatea simplă a membrilor reprezentanți și adoptă hotărâri valabile cu votul a cel puțin 2/3 (două treimi) din numărul membrilor prezenți. În cazul în care Adunarea Generală nu întrunește numărul statutar de participanți, ea se reconvoacă maxim încă o singură dată. După reconvocare Adunarea Generală se consideră legal întrunită și poate lua decizii cu majoritatea simplă a participanților.

11.6. Convocarea Adunării Generale, cu precizarea ordinii de zi, se va face cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia, prin email sau telefonic. Convocatorul va cuprinde data și locul Adunării Generale, ordinea de zi a acesteia, precum și noua dată de ținere a Adunării Generale în situația în care prima nu s-ar putea ține.

11.7. La stabilirea existenței cvorumului se va considera ca număr de referință numărul de membrii reprezentanți. Convocatorul se va trimite în mod obligatoriu acestor membri.

11.8. Formalitățile de publicitate sunt în sarcina Consiliului Director sau în sarcina unei persoane/colectiv desemnat de către acesta.

11.9. Ca invitați, fără drept de vot, pot participa reprezentanți ai unor organisme cu preocupări în domeniu, ai instituțiilor de stat centrale și locale, membrii susținători ai Asociației, sponsori, reprezentanți ai mass-media precum și alți invitați aprobați de Consiliul Director.

Asociației, sponsori, reprezentanți ai mass-media precum și alți invitați aprobați de Consiliul Director.

11.10. Lucrările Adunării Generale sunt conduse de un prezidiu format din 4 membri, dintre care unul este președintele sau vice-președintele Consiliului Director, al 2-1ea este secretarul Adunării generale, cel de-al 3-1ea este un membru reprezentant tras la sorți dintre cei prezenți la ședință iar cel de-al 4-1ea este un jurist. Desfășurarea lucrărilor se consemnează de către secretar într-un proces verbal, semnat de membrii prezidiului și de toți membrii prezenți la ședință. Calitatea de Membru Reprezentant dă dreptul la un singur vot în cadrul Adunării Generale. Pot vota în cadrul Adunării Generale numai membrii cu drept de vot care au achitat cotizația pe anul în curs.

11.11. Votul poate fi delegat prin procură scrisă, sub semnătura privată. unui alt membru cotizant care achitată cotizația pe anul în curs. În acest caz, membrul împuternicit va lua decizii valabile și pentru membrii reprezentanți. Un membru nu poate să aibă mai mult de o delegație. Votul în cadrul Adunării Generale se exprimă liber, deschis, în afară de situațiile când se poate stabili votarea în secret.

Art. 12. Consiliul Director

 • Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director este organul de conducere executivă al Asociației. La început Consiliul Director este format din membrii fondatori.
 • Consiliul Director este format din minim 3 membri și poate fi completat până la maxim 9 membri.
 • Consiliul Director nu poate conține persoane din afara Asociației.
 • Consiliul Director este format din:

Cornel Dinu, Răzvan Oprea, Ioannis Modan, Emil Udeanu, Ştefan Demici, Bogdan Pancu, Mihnea Ionescu, Adrian Lungu, Cosmin Csender, Robert Bălăceanu.

 • Președintele, prim-vicepreședintele, Vicepreședinții și Secretarul General al Consiliului Director sunt aleși pe o perioadă de 36 luni, prin vot secret, cu o majoritate simplă de voturi și sunt reeligibili.
 • Membrii Consiliului Director sunt aleși în funcții de Adunarea Generală pentru o perioadă de 18 luni, prin vot secret, cu o majoritate simplă de voturi și sunt reeligibili.

După caz, Consiliul Director poate propune Adunării Generale aprobarea acordării titlului de Președinte Onorific unei persoane ce poate aduce Asociației un capital de imagine pozitiv substanțial. Președintele onorific nu are atribuții executive, dar deține un rol consultativ și de reprezentare informală în Asociație.

 

Art. 13. Atribuțiile Consiliului Director

13.1. Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
 2. Administrează patrimoniul Asociației potrivit scopului propus;
 3. Întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și programul Asociației;
 4. Asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
 5. Decide cu privire la orice problemă de interes curent privind organizarea activității Asociației; f) Definește, orientează și controlează strategia generală;
 6. Cooptează și întreține legături cu sponsori și asociații similare din țară și străinătate prin întocmirea protocolului de colaborare;
 7. Întocmește Regulamentul Intern de Funcționare și aprobă planul strângerii de fonduri;
 8. Decide asupra primirii și folosirii de subvenții, donații, sponsorizări, a gestionării patrimoniului și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate pentru realizarea obiectivelor Asociației; j) Stabilește taxele de participare la diferite acțiuni organizate;
 9. Aprobă structura de personal salarizat, normele de lucru și indemnizațiile acestora, precum și alte forme de retribuire;
 10. Soluționează cererile de primire a noilor membri;
 11. Îndeplinește și alte atribuții, din sfera atribuțiilor Adunării Generale, între sesiunile acesteia, pentru asigurarea desfășurării operative și în bune condiții a activității Asociației, urmând ca acestea să fie analizate și validate de Adunarea Generală;
 12. Ia măsuri și trasează sarcini pentru întocmirea documentelor, registrelor și alte forme de ținere a evidenței activității Asociației, patrimoniului acesteia, inventarului, mișcării de bunuri ori alte valori;
 13. Se pronunță cu privire la orice probleme ivite în activitatea Asociației și sesizate de membri, menite să asigure realizarea obiectivelor și scopurilor ei.

13.2. Consiliul Director evaluează activitatea efectuată de membrii Asociației și după caz poate propune Adunării Generale excluderea membrilor care nu au achitat cotizația și nu au prestat numărul de ore de voluntariat stabilit în anul precedent.

13.3. Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie. Convocarea consiliului se face de către Președintele acestuia sau de către majoritatea simplă a membrilor.

13.4. Consiliul Director poate lua decizii privitoare la activitatea întregii Asociații dacă sunt prezenți mai mult de jumătate din membrii Consiliului Director, cu votul a 2/3 (două treimi) din cei prezenți.

Art. 14. Președintele Consiliului Director

14.l. Conducerea Consiliului Director se realizează de către Președinte. Președintele reprezintă de drept Asociația în toate actele cu caracter civil, față de autorități și în justiție.

 • Președintele se îngrijește de ținerea tuturor documentelor, registrelor și evidențelor Asociației.
 • Președintele răspunde de gestiunea și coordonarea activității operative a Asociației, de respectarea legilor statului român și hotărârilor Adunării Generale.
 • Președintele îndeplinește alte sarcini stabilite de Consiliul Director sau Adunarea Generală.
 • În lipsa Președintelui, atribuțiile sale sunt preluate de Prim-vicepreședinte. Când lipsesc atât Președintele, cât și Prim-vicepreședinte, atribuțiile revin unuia din Vicepreședinți, iar în situația in care nici aceștia nu pot prelua portofoliul, atribuțiile revin Secretarului sau unuia din membri, delegat de Președinte.
 • Toate operațiunile financiare derulate de Asociație vor fi semnate de Președinte sau de persoanele expres împuternicite de acesta.
 • Președintele angajează, în funcție de necesitate, un Director Executiv și este supervizorul acestuia.
 • În cazul în care nu există un Director Executiv angajat, atunci atribuțiile operaționale ale Asociației sunt îndeplinite de către Președinte.
 • Un președinte poate conduce asociația maxim 3 mandate. Durata unui mandat este de 36 luni.

Art. 15. Prim-vicepreședintele și Vicepreședinții Consiliului Director

Au următoarele atribuții:

 1. Participă la ședințele Consiliului Director;
 2. Își exercită atribuțiile stabilite de Președinte și aprobate de Adunarea Generală
 3. Îl ajută pe Președinte în îndeplinirea atribuțiilor acestuia;
 4. Înlocuiește Președintele în atribuțiile lui când acesta lipsește;
 5. Îndeplinește sarcinile încredințate de Președinte, Consiliul Director sau de Adunarea Generală.

 

Art. 16. Secretarul General al Consiliului Director

Secretarul General are următoarele atribuții:

 1. Urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director;
 2. Elaborează materialele pentru ședințele Consiliului Director și Adunării Generale;
 3. Îndeplinește formalitățile necesare pentru sistemul de publicitate și convocare a Adunării Generale;
 4. Este „Purtătorul de cuvânt” al Asociației în raporturile cu alte instituții, cu autoritățile de stat, locale sau centrale, cu organe sau organizații guvernamentale sau neguvernamentale, interne și internaționale, cu persoane juridice și fizice, organe de presa, în limitele stabilite de Consiliul Director, Președinte sau înlocuitorul acestuia;

 

Art. 17. Directorul Executiv

17.1. Directorul Executiv este numit în funcție de către Consiliul Director. Până la numirea unui Director Executiv, atribuțiile sale sunt îndeplinite de către Președintele Consiliului Director.

17.2. Structura de angajați și unele activități specifice ale organizației sunt conduse de Directorul Executiv.

17.3. Directorul Executiv are următoarele atribuții:

 1. Colaborează cu Președintele și Consiliul Director pentru elaborarea strategiilor și a planurilor de activitate pe termen scurt, mediu și lung ale asociației;
 2. Reprezintă Asociația în toate relațiile curente cu terții, atât în civil cât și în justiție, fiind delegat al Consiliului Director;
 3. Pune în aplicare deciziile Consiliului Director și răspunde de execuția bugetului;
 4. Răspunde în fața Consiliului Director de implementarea strategiei și a planurilor de activitate;
 5. Angajează și conduce personalul plătit din organizație;
 6. Exercită orice alte atribuții de conducere operativă sau care îi sunt delegate de Consiliului Director.

CAPITOLUL V 

Membrii Asociației

Membrii fondatori ai Asociației sunt persoanele fizice care au inițiat, semnat, susținut și promovat principiile fundamentale care stau la baza înființării Asociației ”Dinamoviști Pentru Dinamo”. Membrii fondatori sunt acele persoane care, pe baza unei înțelegeri, au pus în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele și aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interesul constituirii, organizării și funcționării prezentei Asociații.

Membrii fondatori ai Asociației sunt persoanele fizice cu domiciliul în România care au semnat prezentul statut la data autentificării, persoane care sunt menționate în actul constitutiv al Asociației.

Membrii fondatori dețin automat statut de Membru Cotizant si participă la ședințe beneficiind de câte un vot în cadrul Adunării Generale.

Membrii cotizanți ai Asociației, pot fi doar persoane fizice, aceștia urmând a fi denumiți după cum urmează:

 1. Copii, în vârstă de până la 12 ani;
 2. Tineri, începând cu vârsta de la 13 ani până la 18 ani;
 3. Adulți, după împlinirea vârstei de 18 ani;
 4. Seniori, după împlinirea vârstei de 65 de ani.
 5. Membrii Fondatori, așa cum sunt ei enumerați în Actul Constitutiv, cei care au constituit Asociația, aderând la principiile enunțate în Art. l, a căror respectare și aplicare necondiționate se obligă sa le vegheze.

Denumirile asociaților menționate mai sus (la lit. a, b, c si d) vor intra în vigoare în anul în care sunt îndeplinite cerințele corespunzătoare.

Membrii Reprezentanți – Membri aleși de membrii cotizanți prin vot sau tragere la sorți Membrii de Onoare și  Membrii Protectori.

Consiliul Director poate distinge acele persoane fizice și juridice care merită acest lucru, cu denumirea de:

 1. Membrii de Onoare, ca recunoaștere a devotamentului lor față de Dinamo dovedit prin acțiuni concrete sportive și acțiuni desfășurate după retragerea din activitatea competițională pentru promovarea întregii suflări dinamoviste;

De asemenea, în semn de prețuire și respect, sportivilor dinamoviști care au câștigat titluri naționale sau internaționale, li se va acorda titlul de Membru de Onoare;

 1. Membrii Protectori, ca recunoaștere a suportului acordat și/sau a contribuțiilor lor financiare făcute în interesul Asociației. Aceștia pot fi persoane fizice sau juridice.

Art. 18. Membrii cotizanți

18.1. Membrii cotizanți sunt persoanele fizice care aderă la statutul Asociației și exercită o activitate de natură să promoveze interesele Asociației. Membrii cotizanți sunt admiși, în urma completării unei cereri de adeziune, de către Consiliul Director.

Calitatea de membru cotizant devine activă în momentul plății cotizației anuale.

18.2. Numărul maxim de membrii cotizanți este 150.000. În cazul în care numărul de solicitări depășește acest prag, Adunarea Generală va adopta în ședință extraordinară modificarea Statutului cu privire la acest prag.

18.3. Fiecare membru cotizant are dreptul la un vot pentru desemnarea membrului reprezentant.

18.4. Membrii cotizanți au următoarele drepturi:

 1. Să i se explice de către membru reprezentant modul în care a fost susținut punctul de vedere în Adunarea Generală
 2. De a fi votat sau tras la sorți pentru a deveni membru reprezentat;
 3. De a participa în activități sportive și activități sociale, recreative, culturale sau științifice, pe care Asociația le organizează în favoarea Membrilor Asociați, în conformitate cu normele și regulamentele prevăzute de Consiliul Director;
 4. De a fi informați cu privire la orice aspect care afectează individual calitatea lor de a fi Membru Cotizant al Asociației și relațiile lor cu Asociația;
 5. De a li se respecta dreptul la confidențialitate, intimitate, de a li se proteja datele cu caracter personal, care nu vor fi transmise publicului sau unor terți decât cu excepția aspectelor disciplinare (care vor fi reglementate de prevederile Capitolului VI), sau la solicitarea organelor de anchetă ale statului.
 6. Să aibă acces la lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Asociația;

 

18.5. Membrii cotizanți au următoarele obligații:

 • De a respecta Statutul Asociației, acordurile Adunării Generale, Regulamentele interne și Regulamentele convenite de Consiliul Director, în exercitarea drepturilor care le-au fost conferite;
 • De a-și exercita toate drepturile care le-au fost conferite prin calitatea de a fi Membru Cotizant, respectând demnitatea, imaginea publică și renumele Asociației. Membrii cotizanți au obligația ca în cadrul tuturor activităților Asociației la care participă să adopte un comportament cuviincios, să respecte pe toți ceilalți;
 • Membrii, să nu divulge în spațiul public detalii din cadrul acelor activități (daca acelea nu au fost făcute publice de către Asociație), să nu defăimeze public membrii Asociației sau Asociația. > De a contribui la susținerea responsabilităților financiare ale Asociației, prin efectuarea periodică a plății cotizației, așa cum este prevăzută de Statut sau convenită de Adunarea Generală sau Consiliul Director.
 • De a contribui la îndeplinirea activităților Asociației, prin participarea în organele de conducere, consultative sau de administrație, atunci când este cazul;
 • De a comunica o adresă poștală și una de e-mail, la care pot fi trimise comunicările Asociației, și de a asigura notificări certe cu privire la orice schimbare de adresă;
 • Sa respecte prevederile Statutului Asociației și să acționeze în conformitate cu scopul acesteia
 • Să sprijine Asociația în organizarea și desfășurarea acțiunilor sale;
 • Să contribuie la creșterea prestigiului general al Asociației;

18.6. Retragerea din Asociație ca Membru Cotizant se face pe bază de cerere scrisă, aprobată de Consiliul Director.

18.7. Un Membru Cotizant este exclus când:

 1. Săvârșește abateri care contravin statutului;
 2. Nu anunță imposibilitatea participării la acțiunile organizate în care a fost nominalizat, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea acțiunii în cauză. c) Nu plătește cotizația la termenul stabilit;
 3. Aduce prejudicii grave imaginii Asociației;
 4. Nu respectă deciziile Președintelui și ale Consiliului Director, precum și hotărârile Adunării Generale a Asociației sau prevederile altor documente oficiale ale Asociației.

18.8. Calitatea de Membru Cotizant se pierde într-una din următoarele situații:

 1. Decesul sau incapacitatea persoanelor fizice;
 2. Retragerea la cerere, în scris, prin comunicarea către Consiliul Director ;
 3. Dizolvarea-Asociației.

 

Art. 19. Cotizația

19.1. Cotizanți

 • Copii, în vârstă de până la 12 ani – 100 lei/an;
 • Tineri, începând cu vârsta de la 13 ani până la 18 ani – 150 lei/an;
 • Adulți, începând cu vârsta de 18 ani și până la 65 de an – 400 lei/an;
 • Seniori, după împlinirea vârstei de 65 de ani – 150 lei/an;
 • Persoane cu dizabilități indiferent de vârstă – 100 lei/an.

 

19.2. În funcție de situațiile ce se pot ivi pe parcursul desfășurării activității, Consiliului Director poate propune și Adunarea Generală poate aproba modificarea cuantumului cotizației pentru membrii cotizanți.

19.3. În toate situațiile de pierdere a calității de Membru Cotizant cât și în cazul excluderii, sumele depuse sub formă de taxe de cotizații anuale, dar și orice altă contribuție în bani acordată Asociației, nu se restituie.

19.4. Nici-un membru al Asociației nu este personal responsabil de angajamentele contractate de Asociație. Asociația garantează cu patrimoniul său angajamentele contractate.

19.5. Toate categoriile de membri sunt direct răspunzătoare că sumele virate către asociație sunt legal dobândite.

CAPITOLUL VI

Controlul gestiunii Asociației

Art. 20. Cenzorul sau comisia de cenzori

20.1. Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de un cenzor sau de o comisie de cenzori (alcătuită dintr-un număr impar de membri) numiți de Adunarea Generală prin vot secret, cu o majoritate simplă de voturi, în persoana unor economiști cu o vechime în specialitate de cel puțin un an. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

20.2. Cenzorii pot participa la ședințele Consiliului Director, fără a avea drept de vot.

20.3. Cenzorul sau comisia de cenzori își va exercita periodic controlul, dar nu mai puțin de o dată pe an.

20.4. Comisia de Cenzori este un organ subordonat Adunării Generale, ale cărei componență și atribuții sunt cele reglementate de legislația în vigoare.

20.5. Desemnarea membrilor Comisiei de Cenzori se face de către Adunarea Generală, plecând de la propunerile făcute de Consiliul Director. Atribuția Comisiei de Cenzori este de a prezenta Adunării Generale, cu informarea prealabilă și a Consiliului Director, un raport anual despre chestiuni de competența sa, ața cum sunt ele precizate în legislația în vigoare. De asemenea, verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației. La solicitarea Consiliului Director, aprobată de Adunarea Generală, Comisia de Cenzori va fumiza Consiliului Director și rapoarte lunare, trimestriale sau semestriale, despre chestiunile legate de competența sa

CAPITOLUL VII

Dizolvarea și lichidarea Asociației

Art. 21. Dizolvarea Asociației

21.1. Personalitatea juridică a Asociației încetează în următoarele cazuri:

 • prin hotărâre judecătorească;
 • prin hotărârea Adunării Generale.

21.2. Asociația se dizolvă de drept prin:

 • imposibilitatea realizării scopurilor pentru care a fost constituită;
 • imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociației.

21.3. Instanța competentă să decidă dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul.

21.4. Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

21.5. În cazul dizolvării Asociației bunurile mobile sau imobile ramase vor fi transmise către S.C. DINAMO 1948 S.A.

Art. 22. Lichidarea Asociației

22.1. În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

22.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice autorizate în condițiile legii.

22.3. Imediat după intrarea lichidatorilor în funcțiune, aceștia vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului Asociației.

22.4. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

22.5. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

22.6. Lichidatorii sunt obligați să-și desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

22.7. În cazul lichidării Asociației se va proceda conform Art. 60 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

22.8. În caz de dizolvare și lichidare, bunurile rămase aparținând Asociației se vor atribui unei organizații de binefacere ce va fi stabilită de Adunarea Generală convocată în acest scop. Aceste bunuri nu pot fi transmise către persoane fizice.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 23. Dispoziții finale

23.I. Asociația are ștampilă proprie, siglă, antet și alte însemne proprii. Forma și dimensiunile acestora se stabilesc de către Consiliul Director cu respectarea dispozițiilor legale și metodologiei corespunzătoare.

23.2. Ștampila se păstrează în responsabilitatea Președintelui, a înlocuitorului acestuia sau a Secretarului Consiliului Director.

23.3. Corespondența și actele eliberate de către Asociație vor avea un antet care cuprinde denumirea Asociației, sediul, numărul de cont bancar, banca, nr.tel. de contact, e-mail și sigla.

23.4. În funcție de posibilitățile și nevoile desfășurării activității specifice, Asociația va putea avea personal operativ angajat sau prestator de servicii cu contracte civile, în condițiile și limitele ce se vor stabili de Consiliul Director și cu respectarea legislației în vigoare.

23.5. Potrivit resurselor și nevoilor financiare, Asociația va putea dobândi și folosi, în condițiile legii, bunuri mobile și imobile necesare realizării scopului și obiectului de activitate.

23.6. În funcție de necesități, Asociația ar putea angaja cheltuieli de colaborare cu terțe firme sau persoane, din țară sau străinătate sau instituții specializate, pentru realizarea unor activități ori operațiuni specifice, pentru care nu dispune de personal sau logistică.

23.7. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale care reglementează înființarea și organizarea asociațiilor.

23.8. Asociația poate să înființeze filiale în alte localități din țară și din străinătate. Asociația se poate afilia la alte asociații de profil din țară sau din străinătate, cu condiția respectării scopului și obiectivelor sale, așa cum au fost stabilite în prezentul statut.

23.9. Asociația își va desfășura activitatea în orice localitate din România și din străinătate, respectând reglementările Statului Român și ale statelor și teritoriilor în care activează.